تاثیر حضور اعضای خانواده آموزش دیده بر میزان اضطراب بیماران تحت اعمال تهاجمی بخش اورژانس: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

امروزه علیرغم تمرکز بر راهبردهای مراقبت خانواده- محور ، شناخت کمی در مورد درک بیماران بزرگسال از حضور اعضای خانواده در زمان مراقبت های اورژانسی و پروسیجر های تهاجمی وجود دارد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر حضور و آموزش قبل از حضور اعضای خانواده بر میزان اضطراب بیماران تحت پروسیجر های تهاجمی پرستاری بستری در بخش اورژانس طراحی شده است. 

روش کار

در این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی سازی شده  90 نفر از بیماران تحت اعمال تهاجمی و اعضای خانواده آنها بر اساس معیار های ورود انتخاب و به روش تصادفی کمینه سازی در سه گروه 30 نفره (با حضور اعضای خانواده آموزش دیده، با حضور اعضای خانواده آموزش ندیده و بدون حضور اعضای خانواده) قرار گرفتند. اضطراب بیماران با استفاده از پرسشنامه اشپیلبرگر قبل و بعد از اعمال تهاجمی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS  و با استفاده از آزمون های مجذور کای، کروسکال والیس، t زوج و ANOVA در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

  سه گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی بیماران و اعضای خانواده همسان بودند. هر سه گروه در مرحله بعد از مداخله میانگین نمره اضطراب پایین تری نسبت به قبل از مداخله داشتند (P=0.001). در مقایسه بین گروهی، تفاوت معنی داری بین میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب قبل (P=0.131) و بعد از مداخله (0.309) P=) مشاهده نشد.

نتیجه گیری

حضور اعضای خانواده و دریافت آموزش قبل از حضور نتوانست از اضطراب بیماران تحت پروسیجر های تهاجمی پرستاری بکاهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
335 تا 343
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090423 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!