عملکرد سطوح مختلف نانو ذرات اکسیدروی (ZnO NPs) بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد در ماهی کوی

پیام:
چکیده:
کاربردهای صنعتی پیشرفته نانوذرات (NPs) موجب افزایش احتمال انحلال آن ها در اکوسیستم های آبی شده و از سویی مصرف آن ها توسط موجودات آبزی، قبل ازبین رفتن این ذرات، باعث تهدید زندگی آبزیان شده است. از آن جا که نانوذرات ها پس از ورورد باعث تغییر مکانیسم های طبیعی فیزیولوژیک ماهیان می شود، لذا هدف این تحقیق، تاثیر نانوذرات اکسید روی (0، 1، 2، 4 و 8 میلی گرم بر لیتر) به روش ساکن بر آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد در ماهی کوی(Cyprinus Carpio) در یک دوره 2 و 10 روزه بود. ذرات نانواکسید روی موجب تغییرات معنی دار قابل توجهی در آنزیم های کبدی شدند  (0/05>p). این تغییرات آنزیم های کبدی در پایان روز دهم شامل کاهش سطوح سوپراکسید دسموتاز  SOD) 0/13±92)، گلوتاتیون پراکسیداز GSH-Px)0/27±19/14)، کاتالاز CAT) 0/23±36/21) (نانو مول بر میلی گرم پروتئین) و افزایش سطح مالون دی آلدئید MDA) 0/97±50/18) (نانو مول بر میلی گرم پروتئین) نسبت به گروه شاهد بود که این تغییرات وابسته به میزان دوز و مدت زمان در معرض قرار گرفتن ماهیان به نانوذرات بود. این نتایج حاکی از آن است که نانوذرات روی در محیط های آبی با غلظت های مورد مطالعه باعث افزایش استرس اکسیداتیو و اثرات نامناسبی بر آنزیم های کبدی داشته و این پارامترها را دچار تغییرات شدید می نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090875 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.