بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر پذیرش درد و خودکارآمدی درد در بیماران تحت جراحی ستون فقرات

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

هدف  این پژوهش   مقایسه  اثربخشی  درمان  مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره  درمانی  بر پذیرش  درد و خود  مراجعه کننده به بیمارستان میلاد است.   کارآمدی  درد، در بیماران تحت جراحی ستون فقرات 96 

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع نیمه  آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه  کنترل و پیگیری دوماهه است. بیمار واجد ملاک های ورودی با روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مرد که تحت جراحی  ستون فقرات    قرار گرفته اند، نفره، دو گروه آزمایش  و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه  اول 15  نفر به  طور تصادفی در گروه های 45انتخاب و از میان آنها تعداد  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه دوم  آموزش طرحواره درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل  هیچ  آموزشی دریافت نکردند و سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیره (آنکوا) استفاده شد.

یافته ها

نتایج پژوهش حاکی  از اثربخشی هردو مدل درمانی بر پذیرش درد و افزایش خودکارآمدی بیماران جراحی ستون فقرات  است.

نتیجه گیری

برحسب نتایج حاصل از این پژوهش طرحواره درمانی با تمرکز بر شناخت ها و چالش ها و درمان  پذیرش  وتعهد با  ایجاد تغییر  مثبت  و مناسب  در بیماران تحت جراحی می تواند مورد استفاده قرارگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
89 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091060 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.