شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر همدان طی سال های 1380 تا 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان پستان شایع ترین سرطان و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در زنان است. همواره مدت زمان بقا و شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای این بیماران برای پیشگیری از پیشرفت سرطان پستان و درمان بهتر آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

روش بررسی

مطالعه حاضر یک کوهورت گذشته‎نگر مربوط به 493 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی همدان طی سال های 80 تا 96 بود که در چک لیست جمع آوری و ثبت گردید. اطلاعات تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 با روش کاپلان مایر و مدل کاکس برای برآورد میزان بقا و عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته ها

میانگین (انحراف معیار) سنی بیماران (34/11)75/49 سال و میزان بقای 5 و 10 ساله بیماران مبتلا به سرطان پستان 86 و 61 درصد بود. نتایج برازش مدل مخاطرات کاکس نشان داد که متغیرهای سن ((78/2-23/1)53/1HR (%95 CI)= و اندازه تومور (89/2-16/1)49/1HR (%95 CI)=. با مخاطره مرگ بیماران رابطه معنی‏داری دارد (05/0>p).

نتیجه گیری:

سن و اندازه تومور با بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان رابطه دارد. لذا با افزایش اگاهی زنان نسبت به معاینات دوره ای و تشخیص زودرس بیماری می توان مخاطره مرگ را کاهش داد و از پیشرفت سرطان پستان نیز پیشگیری کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091175 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.