سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1397

پیام:
چکیده:

زمینه:

 پرفشاری خون از بیماری های مزمن شایع در سالمندان است. شیوع بالای آن موجب افزایش خطر بیماری های قلبی، سکته های قلبی و مغزی، نارسایی کلیه و مرگ و میر می شود. از عوامل خطر احتمالی مرتبط با آن، سندرم پای بی قرار است که یک اختلال حسی حرکتی مزمن همراه با احساس خارش و مور مورشدن پا همراه با تمایل شدید به حرکت دادن آن ها هنگام استراحت است.

هدف:

 این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی 200 سالمند مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1397 انجام شد. سالمندان دارای معیار ورود، با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. بعد از تکمیل پرسش نامه های جمعیت شناختی، آزمون کوتاه شناختی و ابزار 15سوالی افسردگی سالمندان ، داده ها با آنالیزهای توصیفی و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:

 میانگین سنی سالمندان مطالعه 7/19± 71/95 سال بود. میزان شیوع سندرم پای بی قرار در مردان 59 درصد و در زنان 62 درصد بود. رابطه معناداری بین سندرم با سن سالمندی، جنسیت، مدت زمان ابتلا به پرفشاری خون، دیابت، هیپرلیپیدمی، سیگارکشیدن، ابتلای همزمان به پرفشاری خون، دیابت و شاخص توده بدنی مشاهده نشد. ارتباط بین سندرم پای بی قرار با ابتلا به هیپرلیپیدمی در سالمندان معنادار بود (0/05>P). 

نتیجه گیری:

 در این مطالعه شیوع سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بالا بود و مطالعه های بیشتری در جهت رد یا حمایت از ارتباط میان متغیرها با سندرم در سالمندان لازم است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
406 -417
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091191 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.