اثر تمرین هوازی مادری قبل و هنگام بارداری بر بیان ژن های BAX/BCL-2 ، eNOSدر عروق فرزندان نر بالغ موش های صحرایی نژاد اسپراگوداولی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

دوران بارداری بعنوان بخش مهمی از زندگی زنان، از جوانب مختلف از جمله فعالیت بدنی می تواند بر شاخص های مختلف سلامت نوزاد موثر باشد. یکی از بیماری های رایج و رو به گسترش بیماری گرفتگی عروق است که eNOS،BCL-2 و BAX از شاخص های مرتبط با آن است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی در قبل و هنگام بارداری در موشهای صحرایی نژاد اسپراگداولی بر بیان ژن eNOS،BCL-2 و BAX در بافت شریان فمور فرزندان آنان انجام شد.

روش بررسی

20 سر موش صحرایی ماده نژاد اسپراگوداولی (85/10 ± 222گرم) به طور تصادفی در 4 گروه زیر تقسیم بندی شدند: 1- گروه تمرین هنگام بارداری(T.p) 2- گروه تمرین قبل و هنگام بارداری(T.bp) 3- گروه تمرین قبل از بارداری(T.b) 4- گروه کنترل(C). موش ها قبل و هنگام بارداری برنامه تمرینی هوازی با شدت متوسط انجام دادند. بافت گیری از شریان فمور بچه رت های سن 8 هفتگی به منظور بررسی بیان ژن eNOS، BCL-2 ، BAX و BAX/BCL-2 انجام شد.

یافته ها:

انجام تمرین هوازی در قبل و هنگام بارداری و به خصوص در هر دو مرحله منجر به افزایش معنا دار بیان ژن eNOS و BCL-2 و کاهش معنا دار در بیان ژن BAX و BAX/BCL-2 شد.

نتیجه گیری:

براساس نتایج به دست آمده، پروتکل تمرینی پژوهش حاضر می تواند در برخی از عوامل مربوط به گرفتگی عروق در فرزندان رت نر مادران تمرین کرده در دوره های مذکور، تغییرات مثبت ایجاد کند. کلمات کلیدی: فعالیت ورزشی،بارداری ،آپوپتوز ،عملکرد اندوتلیال

زبان:
فارسی
صفحات:
417 تا 434
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091437 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!