بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره ی آبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین (PCT) در محیط invivo

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

امروزه با افزایش سرطان، به ویژه سرطان کولون و همچنین با در نظر گرفتن عوارض داروهای شیمیایی در درمان این گونه بیماری ها بایستی به روش های بدون عوارض توجه بیشتری نمود. بر همین اساس در این تحقیق، به ارزیابی سمیت نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره ی گیاه زوفا بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT29) پرداختیم و اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین خون نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها:

در این مطالعه ی تحقیقاتی و پژوهشی در محیط invitro از روش MTT با هدف ارزیابی میزان سمیت این نانوذره علیه سلول های نرمال و سلول های سرطان کولون استفاده شد، همچنین در محیط invivo تعداد 20 سر موش سوری بالغ نر در 3 گروه تجربی (5n=) مقادیر 100، 200، 300 میلی گرم بر کیلوگرم نانوذرات اکسید روی دریافت کردند و 1 گروه کنترل (بدون دریافت نانوذرات) در نظر گرفته شد؛ درنهایت موش ها توسط کتامین و زایلازین بی هوش و کالبدشکافی شدند و خون گیری از قلب جهت انجام تست پروتئین پروکسی تونین توسط سل کانتر انجام شد.

نتایج

این نانوذرات قادر به مهار سلول های سرطانی در غلظت های پایین (62/5، 31/2 میکروگرم بر میلی لیتر) بودند و IC50 آن حدودا 62/5 میکروگرم بر میلی لیتر (0/001***P<) گزارش می شود. نتایج حاصل از تست PCT در نتیجه ی تیمار موش ها، افزایش خفیفی از پروتئین پروکسی تونین در غلظت 300 میلی گرم بر کیلوگرم (0/001***P<) را نشان داد.

نتیجه گیری:

با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره ی گیاه زوفا خاصیت سمیت آن نیز افزایش می یابد و در خون، باعث افزایش پروتئین پروکسی تونین می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
588 -595
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.