بررسی اثر هم افزایی عصاره ی پوست میوه ی انار (.Punica granatum L) و کوئرستین بر رده ی سلولی Calu-6 متعلق به سرطان ریه سلول غیرکوچک

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سرطان ریه یکی از شایع ترین سرطان هاست. ترکیبات گیاهی به دلیل اثرات ضدسرطانی، در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته اند. پوست انارL.)  (Punica granatum به دلیل داشتن ترکیبات فنولی، دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی است. کوئرستین یک فلاونوئید گیاهی است که قادر به مهار تکثیر سلول های سرطانی می باشد. در پژوهش حاضر اثرات ضدتکثیری عصاره ی پوست میوه ی انار و کوئرستین در رده ی سلولی کارسینومای ریه ی انسانی calu-6 مقایسه شد و اثر هم افزایی آن ها در مهار تکثیر و مهاجرت سلول های سرطانی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها:

رده ی سلولی Calu-6 از انستیتو پاستور ایران تهیه شد و در محیط کشت RPMI-1640 حاوی 10 درصد FBS و 1 درصد آنتی بیوتیک کشت شد. جهت تعیین درصد بقای سلول ها، تست MTT انجام شد. نوع مرگ سلولی توسط روش فلوسایتومتری تعیین و جهت تشخیص میزان مهاجرت سلولی از تست خراش استفاده شد.

نتایج

عصاره ی پوست میوه ی انار و کوئرستین موجب مهار تکثیر سلول های سرطان ریه شدند؛ همچنین، کوئرستین و عصاره ی پوست انار به صورت جداگانه و همزمان موجب القای آپوپتوز در سلول های calu-6 شدند به طوری که میزان بیان Annexin-V در تیمار کوئرستین و عصاره ی پوست انار به ترتیب 18/20 و 15/59 درصد بود و در طی تیمار همزمان به 25/51 درصد افزایش یافت. نتایج حاصل از تست خراش نیز نشان داد که عصاره ی پوست میوه ی انار و کوئرستین موجب مهار متاستاز در سلول های calu-6 شدند.

نتیجه گیری:

این مطالعه نشان داد کوئرستین و عصاره ی پوست میوه ی انار دارای اثرات ضدسرطانی بوده و می توانند در مکمل درمانی سرطان ریه مورد توجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
596 -604
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091479 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.