اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت های نر مبتلا به دیابت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

اختلال متابولیکی پیچیده با هیپرگلیسمی را دیابت می گویند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف رزوراترول بر فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی بود.

مواد و روش ها:

در این مطالعه ی تجربی 60 سر موش نر نژاد ویستار در 6 گروه 10 تایی شامل گروه های کنترل سالم، دیابتی، دیابتی سالین، مکمل رزوراترول، تمرین تداومی و مکمل رزوراترول + تمرین تداومی تقسیم شدند. برنامه ی تمرین به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته انجام شد. رزوراترول در گروه های مکمل رزوراترول و مکمل رزوراترول + تمرین تداومی با دوز 20 میلی گرم تزریق شد. ارزیابی از نشانگران آپوپتوز در بافت کبدی به وسیله ی ELISA انجام شد.

نتایج

غلظت BAX و CASPASE-3 در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی - سالین در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بوده است (0/001≤P). غلظت Bcl-2 هم در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی-سالین در مقایسه با سایر گروه ها کمتر بوده است (0/001≤P). میانگین نسبت BAX/BCL2 در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی-سالین بیشتر بوده است (0/001≤P). تمرین تداومی، تجویز رزوراترول به تنهایی و یا به ویژه مداخله ی رزوراترول همراه با ورزش تداومی سبب کاهش معنی داری در میانگین غلظت BAX و CASPASE-3 (0/001≤P)، نسبت غلظت  BAX/BCL2(0/001≤P) و افزایش معنی دار غلظتBCL-2  (0/001≤P) در بافت هپاتوسیتی شد.

نتیجه گیری:

استفاده از شیوه های درمانی غیردارویی تمرین ورزشی، مکمل رزوراترول و به ویژه ترکیبی از این دو می تواند در کاهش آپوپتوز هپاتوسیتی ناشی از بیماری دیابت موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
605 -614
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091480 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.