تاثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 میتوکندری قشر مغز موش های نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

بیوژنز میتوکندری وابسته به ژن های PGC-1α و Atf2 است. تمرین استقامتی به وسیله ی بیان این ژن ها باعث بیوژنز میتوکندری می شود اما احتمالا آلودگی هوا اثر مخالفی دارد؛ بنابراین، هدف، بررسی تاثیر تمرین استقامتی در آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 قشر مغز موش های نژاد ویستار بود.

مواد و روش ها

 در این مطالعه ی تجربی، 32 سر موش 8 هفته ای (وزن: 10/65±180/77) به چهار گروه کنترل، تمرین، آلودگی و تمرین + آلودگی تقسیم شدند. به منظور قرار دادن حیوانات در معرض آلودگی از اتاقکی به حجم 9000 لیتر استفاده گردید. تمرین به مدت 8 هفته انجام شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه، موش ها تشریح و قشر مغز آن ها استخراج گردید. بیان ژن ها به روش RT-PCR اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ANOVA دو طرفه استفاده شد.

نتایج

بیان ژن Atf2 گروه تمرین + آلودگی تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/04=P). به علاوه بیان ژن Atf2 گروه تمرین تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/01>P). همچنین، بیان ژن PGC-1α گروه تمرین تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/01>P). به علاوه، بیان ژن PGC-1α گروه آلودگی تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/01>P). همچنین، بیان ژن PGC-1α گروه تمرین + آلودگی تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل نداشت (0/05<P).

نتیجه گیری

 آلودگی تاثیر معناداری بر بیان ژن Atf2 ندارد اما تمرین در هر دو حالت باعث افزایش معنادار آن می شود. همچنین، آلودگی باعث کاهش معنادار بیان ژن PGC-1α می شود اما تمرین بیان آن را افزایش می دهد؛ بنابراین، به نظر می رسد بیان PGC-1α در شرایط آلودگی تحت تاثیر عوامل دیگری نیز می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
615 -626
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091481 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.