اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بسیاری از بیماری ها دخالت دارد. شرایط استرس اکسیداتیو و عدم تعادل آنتی اکسیدان نقش عمده ای در بروز و توسعه بیماری ها دارد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر چهار هفته تمرین استقامتی و مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی  بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی بود.

مواد و روش ها: 

در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی حدود 250-200 گرم به صورت تصادفی در 5 گروه شامل گروه کنترل سالم (بدون تزریق STZ، دارو و تمرین)، گروه کنترل دیابتی (با تزریق STZ)، گروه تجربی دیابتی+تمرین بدنی، گروه تجربی دیابتی+مصرف بربرین (mg/kg 50)، گروه تجربی دیابتی+تمرین بدنی+ مصرف بربرین قرار گرفتند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، حیوانات بااستفاده از تزریق درون صفاقی کتامین بیهوش شدند و بافت قلب جهت سنجش تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز جدا شد. از آزمون تی زوجی و آزمون تحلیل واریانس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و در سطح 0/05 =α استفاده شد.

نتایج

نتایج نشان داد که پس از مصرف مکمل بربرین و تمرین استقامتی در گروه دیابتی، تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل در میزان فعالیت های آنزیم CAT، SOD و GPX مشاهده شد (0/001=P). در مقایسه بین گروهی نتایج نشان داد که بین میزان اثر تمرین در گروه دیابتی+تمرین+بربرین با گروه دیابتی+تمرین و گروه دیابتی+بربرین تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری:

تمرین استقامتی می تواند بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های دیابتی تاثیر معنی دار و موثر داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
627 -636
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.