مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری

پیام:
چکیده:

سابقه و هدف:

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی موریتس و ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری بود.

مواد و روش ها:

از بین کلیه زنان متقاضی درمان وسواس جبری شهر بروجرد (297 نفر)، سه گروه 15 نفری به روش در دسترس انتخاب شدند. برای دوگروه، درمان فراشناختی موریتس و درمان فراشناختی ولز اجرا شد. در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه های وسواس فکری-عملی و انعطاف پذیری شناختی تکمیل شد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد.

نتایج

نتایج، نشان دهنده اثربخشی دو رویکرد درمانی موریتس و ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری بود (0/05>P). همچنین تفاوت معنی داری بین اثربخشی دو رویکرد موریتس و ولز مشاهده نشد (0/05<P).

نتیجه گیری:

با توجه به یافته ها، درمان های فراشناختی مبتنی بر رویکرد موریتس و رویکرد ولز بر کاهش علائم وسواسی و افزایش انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار با اختلال وسواس جبری، می تواند اثربخش باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
637 -646
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091483 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.