ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

پره اکلامپسی یکی از عوامل مهم در مرگ ومیر مادر و جنین به شمار می رود و به نظر می رسد تغییرات در عوامل ایمونولوژیک مانند اتوآنتی بادی ها و حضور سیتوکین های مختلف بر بیماری تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس بود.

مواد و روش ها:

در این مطالعه مورد-شاهدی، 60 زن باردار در دو گروه مورد و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. تمام مادران در سه ماهه سوم بارداری بودند. 60 زن باردار که 30 زن مبتلا به پره اکلامپسی بودند (گروه مورد) و 30 زن با فشارخون طبیعی (گروه شاهد) در این مطالعه شرکت کردند. پس از انتخاب آزمودنی ها، 5 سی سی نمونه خون از گروه مورد و شاهد گرفته شد. سپس سطح اینترلوکین 10 در نمونه سرمی اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های t-student و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

میانگین سطح اینترلوکین 10 در مادران گروه مورد 22/25 و در مادران گروه شاهد 38/75 بود. سطح اینترلوکین 10 در مادران گروه مورد به طور معنی داری پایین تر بود (0/001>P). آنالیز آماری در این مطالعه نشان داد که اگر اینترلوکین 10 یک واحد افزایش یابد، شانس ابتلا به پره اکلامپسی به میزان 1/36 برابر (0/001>P) کاهش می یابد.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد سطح سرمی اینترلوکین 10 در بروز پره اکلامپسی در مادران باردار نقش مهمی را ایفا می کند. این یافته ها می تواند برای اهداف تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
657 -663
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091485 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.