مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت و افراد عادی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

افراد دارای اضطراب سلامت، سطوح بالا و مداومی از نگرانی در مورد علائم بدنی را تجربه می کنند و در برخورد با این هیجانات منفی از راهبردهای مقابله ای همچون اجتناب استفاده می نمایند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارا و بدون  اضطراب سلامت بود.

مواد و روش ها:

پژوهش حاضر یک مطالعه ی موردی - شاهدی بود. نمونه ی پژوهش شامل دو گروه 40 نفری از دانشجویان دانشگاه های سراسری و علوم پزشکی کاشان بود. یک گروه دارای اضطراب سلامت به شیوه ی هدفمند و گروه دیگر از دانشجویان عادی به شیوه ی دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه ی اضطراب سلامت (Short form health anxiety questionnaire :F-SHAI)، مقیاس تحمل پریشانی (Distress tolerance scale: DTS) و پرسشنامه ی پذیرش و عمل (Acceptance and Action Questionnaire-2:AAQ-2) بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 و به روش آزمون t مستقل انجام شد.

نتایج

میانگین نمره ی اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت (7/41=SD)30/28 و در افراد عادی (7/70=SD) 15/20 به دست آمد. همچنین میانگین نمره ی تحمل پریشانی در افراد دارای اضطراب سلامت (7/26=SD) 35/38 و در افراد عادی (9/70=SD) 44/42 بود. نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان داد اجتناب تجربه ای (4/82t=) و تحمل پریشانی (3/16 - t=) در دو گروه دارای اضطراب سلامت و افراد عادی تفاوت معنادار دارد (0/01< P).

نتیجه گیری:

افراد دارای اضطراب سلامت در مقایسه با افراد بهنجار، تحمل پریشانی کمتر و اجتناب تجربه ای بیشتری را گزارش کردند. این افراد نسبت به افراد بهنجار به میزان بیشتری جذب هیجانات منفی مرتبط با سلامتی خود می شوند و به سبب ناتوانی در تحمل این پریشانی ها، از موقعیت های استرس زای مرتبط با این پریشانی ها اجتناب می کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
689 -697
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091489 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.