اولویت بندی شاخص های مالی تاثیرگذار در تامین مالی عادلانه ی سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از چالش های مهم تامین مالی نظام سلامت، انتخاب ابزاری مناسب جهت ارزیابی نابرابری های توزیع و تخصیص منابع مالی است. معیارهای محک زنی عدالت به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جامع شامل موانع مالی دسترسی عادلانه، تامین مالی عادلانه، کارایی مدیریتی و پاسخگویی، به ارزیابی عدالت در نظام مالی سلامت می پردازند. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیرگذارترین شاخص های مالی بر توزیع و تخصیص منابع سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت بود.

مواد و روش ها:

مطالعه ی حاضر، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی در سال 1397 بود. 50 شاخص مالی نظام سلامت از سه منبع سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون عدالت و حقوق بشر، آژانس توسعه ی بین المللی انتخاب و با شاخص های ملی سلامت و عدالت در سلامت مقایسه شدند. پس از اعتبارسنجی خبرگان، 15 شاخص مالی انتخاب شد که از طریق نظرسنجی 206 صاحب نظر از 31 استان کشور و با استفاده ی تحلیل عاملی تاییدی میزان تاثیر هر یک از شاخص ها بر توزیع و تخصیص منابع مالی ارزیابی شد.

نتایج

نتایج تحلیل عاملی نشان داد شاخص های نسبت پرداخت از جیب خانوارها و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در تامین مالی عادلانه ی سلامت، شاخص تخصیص بودجه ی سلامت مبتنی بر نیاز در پاسخگویی و شاخص پوشش بیمه ی سلامت براساس آسیب پذیری، در رفع موانع مالی دسترسی عادلانه به خدمات سلامت بیشترین تاثیر را داشتند.

نتیجه گیری:

سیاست گذاران سلامت می توانند از شاخص های ارزیابی نابرابری های تخصیص و توزیع منابع مالی براساس معیارهای محک زنی عدالت، جهت ارزیابی و تعیین اولویت های اخلاقی اصلاحات در تامین مالی استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
698 -705
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091490 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.