مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان

پیام:
چکیده:
مقدمه

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان انجام شد.

مواد و روش ها

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری 2 ماهه اجرا شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 نفر از دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی داوطلب شرکت در مداخله بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی از بین 1500 نفر دانشجویان بر اساس نمرات اضطراب اجتماعی و مصاحبه بالینی ساختار یافته انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه؛ درمان فراشناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به صورت گروهی در 10 جلسه دریافت کردند. هر سه گروه در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (1969) و تحریف های شناختی حمام چی و همکاران (2004)  پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد که گروه درمانی فراشناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی و نشانگان اضطراب اجتماعی دانشجویان اثربخش هستند (001/0≥P). همچنین نتایج در مرحله پیگیری حفظ شدند.

بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان از این مداخله ها در کنار درمان دارویی و دیگر درمان های مبتنی بر شواهد برای افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان روش های درمانی مفید و مکمل استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2092267 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.