بررسی اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر بیان ژن آپوپتوز و استرس اکسیداتیو پس از تزریق بوسولفان در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

بوسولفان یک داروی شیمی درمانی برای درمان سرطان بوده که عوارضی را به واسطه رادیکال های آزاد در اندام های مختلف از جمله دستگاه تناسلی ایجاد می کند. حفظ سیستم تولیدمثل و باروری  با داروها و مکمل های آنتی اکسیدانتی در این بیماران ضروری به نظر می رسد.

مواد و روش ها

از 32 قطعه موش صحرایی نر نژاد ویستار بالغ، در 4 گروه 8 تایی استفاده گردید. برای گروه کنترل، حلال بوسولفان (شاملDMSO+PBS) به حجم 1/0 میلی لیتر و برای گروه بوسولفان، به صورت تک دوز 10 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه درمان (بوسولفان+ کوآنزیمQ10) بمیزان 10 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن روزانه در حجم 1/0 میلی لیتر داخل صفاقی به مدت 35 روز دریافت کردند. همچنین گروه کنترل مثبت، فقط Q10 به میزان گروه درمانی دریافت نمودند.در پایان دوره، سرم حیوانات یرای اندازه گیری سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانتی، پراکسیداسیون چربی ها و سوپراکسیددیسموتاز جمع آوری و پس از اندازه گیری نسبت وزن بیضه به بدن، بیضه ها دو قسمت شده و  مورد ارزیابی بیان ژن های Bax, Bcl-2 و Caspase-3 و رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد در سرم موش های درمان شده با بوسولفان، استرس اکسیداتیو در طی 35 روز افزایش یافته و گروه دریافت کننده کوآنزیم Q10  توانسته است استرس اکسیداتیو را به صورت معنی داری (p<0.005)کاهش دهد. ارزیابی RT-PCR  نشان داد که میزان mRNA، Caspase 3 وBcl-2  در گروهی که بوسولفان را به تنهایی دریافت کرده بود به طور چشمگیری (p<0.005) کاهش داشت.

بحث و نتیجه گیری

 استفاده از مکمل کوآنزیمQ10 می تواند باعث تجدید فرآیند اسپرماتوژنز به واسطه کاهش استرس اکسیداتیو و تاثیر بر روند آپوپتوز در موش های درمان شده با بوسولفان شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2092269 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.