هیجانات اجتماعی و شناخت: تاثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاری

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارتباط بین شناخت و هیجان همواره برای محققان جالب و مورد توجه بوده است. علیرغم اینکه هریک حوزه ای جداگانه محسوب می شوند؛ ولی با یکدیگر در تعامل اند. هدف پژوهش حاضر تاثیرهیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاری بود.

روش

طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 98-1397 بودند که تعداد 60 نفر با دامنه سنی بین 20- 26 سال به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه و بر اساس ملاک های ورود و خروج در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از آزمون وکسلر بزرگسالان (آزمون فراخنای ارقام) و بلوک های کرسی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت. 

یافته ها:

نتایج پژوهش نشان داد که بعد از تعدیل نمرات پیش آزمون، هیجانات شرم و گناه به طور معناداری حلقه واج شناختی و لوح دیداری- فضایی حافظه کاری را تحت تاثیر قرار می دهد.

نتیجه گیری:

هیجانات حلقه واج شناختی و لوح دیداری- فضایی حافظه کاری را تحت تاثیر قرار می دهد و قرار گرفتن در معرض هیجانات منفی در حافظه کاری افراد تداخل ایجاد می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093138 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.