بررسی رابطه طرحواره‫ های جنسی و رضایت جنسی زوجین: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
الگوهای ارتباطی زوجین در تمامی حیطه های زندگی مشترک آنها نقش داشته و رضایت فردی هر یک از همسران به ویژه در عملکرد و رابطه جنسی می‫تواند متاثر از مهارت‫ها و الگوهای ارتباطی آنها باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه طرحواره های جنسی و رضایت جنسی زوجین و نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی در آن انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه زوجین ساکن شهرستان بوکان بودند که از بین آنها 500 نفر از زوجین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس های طرحواره های شناختی در بافت جنسی، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی لارسون بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که با واسطه گری الگوهای ارتباطی (0/156r=)، بین طرحواره های جنسی (0/265r=) و رضایت جنسی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (0/01=p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در گام اول، مقدار همبستگی چندگانه برابر 0/265 و ضریب تعیین برابر 0/070، معنی دار بود. در گام دوم و با اضافه شدن مولفه های الگوهای ارتباطی، مقدار همبستگی چندگانه برابر 0/288 بود که ضریب تعیین افزایش یافته و با مقدار 0/083، معنی دار دیده شد.
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر الگوهای ارتباطی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین طرحواره های جنسی و رضایت جنسی، زوج درمانگران می‫توانند برای بهبود تعارضات جنسی زوجین در مداخلات خود بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین تاکید کرده و از این رویکرد جهت پیشگیری از جدایی و طلاق زوجین و شکست آنها در ازدواجشان استفاده کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
242 -251
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093451 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.