طراحی کیت الایزای ایمنی-تسخیری برای سنجش قدرت ایمنی زایی واکسن هاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ارزیابی ایمنی زایی واکسن هاری با یک روش ارزان، سریع، دارای دقت بالا و سازگار با ارزش های اخلاقی بسیار مهم است، بنابراین پژوهشگران به ارایه روش های گوناگونی از جمله انتشار یک طرفه شعاعی، روش آزمایشگاهی ارایه شده توسط انستیتوی سلامت ملی آمریکا پرداخته اند. مطالعه حاضر با هدف جایگزینی یک روش برون تنی سازگار با معیارهای اخلاق پزشکی به جای روش درون تنی انجام شد. با پذیرش این نکته که ایمنی زایی واکسن هاری، وابسته به مقدار آنتی ژن گلیکوپروتیینی موجود در آن است و این که آنتی بادی مونوکلونال تا خوردگی صحیح گلیکوپروتیین ویروس هاری را تشخیص می دهد، مقدار جزو گلیکوپروتیینی می تواند نشان دهنده مقدار ایمنی زا بودن واکسن باشد.

روش بررسی

این مطالعه کاربردی از شهریور 1395 تا شهریور 1397 در آزمایشگاه مرکز همکاری های سازمان بهداشت جهانی برای رفرانس و تحقیقات هاری انستیتو پاستور ایران در تهران انجام گرفت. ما برای تعیین مقدارگلیکوپروتیین ویروسی در واکسن های مختلف هاری یک الایزای ایمنی-تسخیری (Immune-capture enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) طراحی کردیم.

یافته ها: 

در منحنی استاندارد شیب خط برابر (0/0013R2=0/98 (P= محاسبه شد. در واکسن های انسانی میانگین بین 7/366-5/554 (انحراف معیار 0/1039-0/0463 به ترتیب) و ضریب تغییرات 2/436-0/778 و در واکسن های حیوانی میانگین 5/993-2/293 (انحراف معیارها 0/2724-0/0041) و ضریب تغییرات 4/546-0/182 تعیین گردید. برای واکسن حیوانی ضریب همبستگی پیرسون 0/99 و برای واکسن انسانی این ضریب 0/95 به دست آمد. همچنین ضریب همبستگی توافقی برای واکسن حیوانی 0/98 و برای واکسن انسانی 0/98 بود که نشان دهنده وجود توافق متوسط رو به بالا در نمونه های واکسن های انسانی و حیوانی است.

نتیجه گیری:

 کیت الایزای طراحی شده دارای تکرارپذیری، دقت بینابینی و استواری مناسبی برای سنجش میزان گلیکوپروتیینی واکسن هاری بود که ارتباط مستقیمی با ایمنی زایی واکسن داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
740 -745
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093575 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.