ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخش های ویژهبیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پرستاران شاغل در بخش های ویژه همواره با استرس های حرفه ای فراوانی مواجه می شوند. تاب آوری از مهم ترین توانایی های انسان می باشد که در شرایط سخت باعث سازگاری موثر با تغییرات و عوامل تنش زا می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران شاغل در بخش های ویژه انجام گرفته است.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی بر روی 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش سرشماری در سال 1397 انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه تاب آوری  CD-RISC (Conner-Davidson resilience scale) و پرسش نامه تمایل به ترک کار استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتری Kruskal-Wallis و Mann-Whitney جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

میانه امتیاز تمایل به ترک حرفه و تاب آوری پرستاران به ترتیب 75/35 و 31/60 می باشد. هم چنین بین تاب آوری و تمایل به ترک حرفه ارتباط معنی داری مشاهده نشد (58/0- r=، 261/0p=).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ارتباطی بین تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران مشاهده نشد، بنابراین نیاز به مطالعات بیش تر در زمینه بررسی ارتباط مفهوم تاب آوری و تمایل به ترک حرفه می باشد. هم چنین با توجه به میزان متوسط تمایل به ترک حرفه در مطالعه حاضر ضروری است، مدیران و برنامه ریزان پرستاری با حمایت بیش تر از پرستاران جهت کاهش میزان تمایل به ترک حرفه اقدام نمایند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1103 -1114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093645 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.