بررسی ساختار عاملی مقیاس خود تنظیمی انگیزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 از آن جایی که خودتنظیمی‌انگیزشی (Motivational self-regulation) یکی از راهبردهای پراهمیت یادگیری خودتنظیمی‌است. توانایی دانش‌جویان در مواجهه با چالش‌های انگیزشی در فعالیت‌های تحصیلی و اصرار به انجام آن ها تاثیر مهمی‌بر روی یادگیری آن ها دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار عاملی فرم کوتاه مقیاس خودتنظیمی‌انگیزشی در دانش‌جویان بود.

مواد و روش‌ها:

 در پژوهش توصیفی حاضر، جامعه آماری شامل کلیه دانش‌جویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396 بود که از بین آنها تعداد 461 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. موارد مقیاس پس از ترجمه به فارسی به‌صورت نسخه 12 گویه‌ای در اختیار دانش‌جویان قرار گرفت. برای تعیین عامل‌های مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی با روش عامل یابی مولفه اصلی و چرخش واریماکس و برای تایید فاکتورها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

یافته‌ها:

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل تنظیم انگیزش و قدرت اراده را استخراج کرد که مقدار آلفای کرونباخ برای هر کدام از عامل ها به ترتیب 80/0، 72/0 و برای کل مقیاس، 86/0 به دست آمد. که در مجموع 14/50 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نیز رابطه معنی‌دار بین متغیرهای آشکار (گویه‌ها) و سازه های نهفته (فاکتورها) را تایید کرد (001/0<p). در نتیجه می‌توان گفت که ساختار 2 عاملی از برازش مناسبی در نمونه ایرانی برخوردار است.

نتیجه‌گیری:

 فرم کوتاه مقیاس خودتنظیمی‌انگیزشی از ساختار عاملی مناسبی برخوردار است. بنابراین استفاده از این ابزار در تحقیقات آینده مورد حمایت و قابل اعتماد است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1115 -1128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093646 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.