بررسی ارتباط ذهن آگاهی و شخصیت مرزی با افکار خودکشی افراد تحت درمان نگه دارنده با متادون در شهر رفسنجان در سال 1396: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مصرف مواد مخدر با اختلالات جسمی-روانی همراه است و از طرفی، خودکشی در افراد وابسته به مواد مخدر بالاتر از افراد عادی است. در مطالعه حاضر، ارتباط ذهن آگاهی و شخصیت مرزی با افکار خودکشی در افراد تحت درمان با متادون بررسی شد.

مواد و روش ها:

 جامعه آماری این مطالعه توصیفی، افراد تحت درمان نگه دارنده با متادون مراجعه کننده به مراکز دولتی متادون درمانی شهر رفسنجان در سال 1396 بود. از جامعه آماری، تعداد 200 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و پرسش نامه های اختلال شخصیت مرزی Leichsenring ، پرسش نامه 5 عاملی ذهن آگاهی Bauer و مقیاس افکار خودکشی Beck را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها:

 رابطه افکار خودکشی با مولفه های شخصیت مرزی (310/0 =r، 001/0p<)، آشفتگی هویتی (207/0 =r، 003/0=p) ، مکانیسم های دفاعی اولیه (323/0 =r، 001/0>p) ، واقعیت آزمایی (207/ 0=r، 003/0=p) و ترس از صمیمیت (296/0=r، 001/0>p)، مثبت و معنی دار  بود. هم چنین، ارتباط بین مشاهده و توصیف با افکار خودکشی معکوس و معنی دار بود (05/0p<). در این رابطه، مکانیسم های دفاعی اولیه از ابعاد شخصیت مرزی (026/0=p) ، و توصیف از ابعاد ذهن آگاهی (033/0 =p) پیش بینی کننده معنی دار افکار خودکشی بودند.

نتیجه گیری:

 نتایج حاکی از ارتباط ذهن آگاهی و اختلال شخصیت مرزی با افکار خودکشی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.  لذا لازم است در این افراد، متغیرهای روان شناختی نظیر ساختارهای شخصیت و اختلالات مربوط به آن و نیز نوع نگرش و باورهای فرد در مورد هیجانات خود، بررسی شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1129 -1142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093647 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.