تاثیر تمرین شنا بر جمعیت سلول های گانگلیونی و پروتئین بتاتوبولین III در گانگلیون ریشه خلفی موش های صحرایی: یک مطالعه تجربی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 پروتئین بتاتوبولین در فرآیندهای مرتبط با شکل‌پذیری و نورون‌زایی در نورون های بالغ نقش کلیدی دارد. از طرفی تمرین استقامتی بر حیات و بقاء نورون موثر است. هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثر 20 روز فعالیت استقامتی شنا بر پروتئین بتاتوبولین و تعداد سلول های گانگلیونی در ریشه خلفی نخاع در موش های صحرایی نر نژاد ویستار بود.

مواد و روش‌ها:

 در این مطالعه تجربی 16 سر موش صحرایی6 هفته ای نر ویستار (سالم) با وزن 200-250 گرم، به طور تصادفی به گروه های کنترل و فعالیت ورزشی تقسیم شدند. در گروه فعالیت ورزشی، 20 روز فعالیت شنا انجام شد. در گروه کنترل هیچ فعالیتی ورزشی انجام نشد. در ادامه با استفاده از روش ایمنوهیستو فلورسنت میزان پروتئین بتاتوبولین و با کمک روش رنگ‌آمیزی کریزیل ویوله تعداد سلول‌های گانگلیونی در ریشه خلفی نخاع ارزیابی شد و در پایان با استفاده از آزمون t مستقل اطلاعات آنالیز شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد فعالیت شنا موجب افزایش معنی‌دار پروتئین بتاتوبولین (0001/0=p) در گروه ورزش نسبت به گروه کنترل می‌شود. هم چنین افزایش معنی‌دار تعداد سلول های گانگلیونی در ریشه خلفی نخاع در گروه ورزشی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0001/0=p).

نتیجه گیری

 فعالیت استقامتی شنا ممکن است با افزایش نورون‌زایی بر نورون‌های گانگلیونی ریشه خلفی نخاع اثر محافظتی و ترمیمی داشته باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1143 -1154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093648 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.