تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش ایفای نقش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر ایرانشهر

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی دو روش تدریس ایفای نقش و یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر ایرانشهر است که از نوع آزمایشی و به روش پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر ایرانشهر که تعداد آن‌ها 1484 نفر در سال تحصیلی 97-96 است. نمونه آماری این پژوهش 90 نفر بودند که در سه گروه ایفای نقش،یادگیری مشارکتی و گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند و در این پژوهش آزمودنی‌ها به صورت تصادفی طبقه‌ای خوشه‌ای تقسیم‌بندی شده‌اند. به منظور تلخیص داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، انحراف معیار، میانگین، درصد، جدول) استفاده شده است و برای پاسخ به فرضیه‌های پژوهشی از آزمون‌های آمار استنباطی (آزمون کلموگرف - اسمیرنف، آزمون لوین و تحلیل کواریانس) بهره برده شده است. نتایج آزمون تعقیبی پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط آماری معناداری بین رده‌های ایفای نقش،تدریس مشارکتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود داشت به‌طورکلی نتایج نشان داد که رده‌های ایفای نقش و تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس‌های علوم و مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی معنی‌دار بوده است .

کلیدواژگان:

روش تدریس، مشارکت، پیشرفت تحصیلی، نقش، یادگیری

زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093732 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.