تست پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران با اختلال افسردگی اساسی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اختلال افسردگی اساسی از شایع ترین بیماری های روان پزشکی است. شواهدی وجود دارد که دستگاه نورآدرنرژیک در اختلال افسردگی نقش اساسی دارد. پاسخ سمپاتیک پوستی (SSR) برای بررسی سیستم اتونوم به کاربرده می شود. نوار عصب های متداول، الیاف ضخیم میلینه محیطی را بررسی می کنند ولی در SSR به بررسی الیاف نازک غیر میلینه می پردازیم. هدف از این مطالعه بررسی تست پوستی سمپاتیک در بیماران دچار اختلال افسردگی اساسی و گروه کنترل می باشد.

 
روش بررسی 

20 بیمار در گروه مورد (مبتلا به اختلال افسردگی اساسی)) 4 نفر مرد و  16 نفر زن) و 19 نفر در گروه شاهد (7 نفر مرد و 12 زن) با میانگین  سن به ترتیب 7/14  31/65  و 6/99 32/10 وارد مطالعه شدند. پاسخ سمپاتیک پوستی دست ها و پاها در هر دو سمت بدن در پاسخ به تحریک الکتریکی عصب مدیان و عصب تیبیال اندازه گیری شد. میانگین مقادیر تاخیر هدایت عصبی و نیز آمپلیتود موج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

افزایش آمپلتود موج بدست آمده از SSR دست راست و دست چپ گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل ارتباط آماری معناداری را داشته است.)0/05.(P.Value < . ارتباط آماری معناداری در آمپلتود اندام تحتانی بین گروه مورد و شاهد مشاهده نشد. همچنین در تاخیر هدایت عصبی ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که افزایش آمپلتود پاسخ پوستی سمپاتیک اندام فوقانی می تواند در تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مفید باشد و بیانگر اختلال اتونوم میباشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1087 -1098
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.