پیش بینی تغییرات کیفی کپور نقره ای بسته بندی شده در شرایط خلا با کمک روش سطح پاسخ

پیام:
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر استفاده از مدل سازی مرکب برای پیش بینی تغییرات میکروبی، میزان بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)، آنالیز حسی و نیز فاکتور تازگی فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بسته بندی شده در شرایط خلا بود. ماهیان بسته بندی شده در خلا در دماهای صفر، 6 و 12 درجه سانتی گراد که براساس خروجی نرم افزار State-Ease Design Expert بهینه شده بودند، به مدت 5، 10 و 15 روز نگهداری شدند. درخصوص پارامترهای کیفی فیله کپور نقره ای بسته بندی شده، بین تمامی تیمارها در زمان و در درجه حرارت های موردبررسی اختلاف معنی داری مشاهده شد (0/05>P). دو پارامتر اینوزین مونوفسفات (IMP) و اینوزین (HxR) با افزایش زمان و دما روند کاهشی را نشان دادند (0/05>P). شاخص تازگی و آنالیز حسی در مدت زمان کوتاه (5 روز) در حالت مجاز و بهینه قرار داشتند. در این آزمون مقادیر پیش بینی شده با درصد مقبولیت 78 درصد با مقادیر برآورده شده همخوانی داشتند. مشاهدات بیانگر همبستگی خوب بین نتایج به دست آمده با روش تجربی و مقادیر پیش بینی شده با روش آماری بود. مدل های موردبررسی از ضریب تبیین (R2) و ضریب تبیین اصلاح شده (R2-adj) نزدیک به 1 برخوردار بودند، که نشان می دهد مدل آزمایشی به کارگرفته شده، قادر به بررسی پیش بینی تغییرات کیفی فیله با درصد خطای پایین بود. موفقیت این کار می تواند سبب بهبود مدل های جنبشی در صنعت غذا شود، لذا کاربرد آن به ماندگاری محصولات غذایی کمک شایانی می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
379 -390
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094233 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.