تنوع فنوتیپی گربه ماهی بزرگ دریایی Netuma thalassina (Rüppell, 1837) در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان (آب های هرمزگان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی ذخایر گربه ماهی بزرگ دریایی Netuma thalassinaکه غالب ترین گربه ماهی دریایی آبهای هرمزگان است با استفاده از ویژگیهای فنوتیپی انجام شد. تعداد 209 گربه ماهی بزرگ از سه منطقه بندرعباس، بندر جاسک و  بندرلنگه صید شد و از نیم رخ چپ و نمای شکمی عکس برداری شد. تعداد 12 لندمارک روی قسمت جانبی و 11 لندمارک روی قسمت شکمی هم ساخت بر تصاویر تعریف شد و با استفاده از نرم افزار tpsDig رقومی سازی شدند. همچنین نمونه ها با استفاده از 20 فاصله هندسی مابین ده لندمارک جانبی و 9 ویژگی ریخت سنجی سنتی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای CVA در نمای شکمی شکل سر و قسمت جانبی بدن براساس فواصل مهالانوبیس نشان داد که جمعیت گربه ماهی بندر جاسک دارای بیشترین فاصله با بقیه گروه ها است. براساس مقایسه میانگین نمای شکمی شکل سر و قسمت جانبی بدن، بیشترین جابجایی نقاط لندمارک مربوط به نوک پوزه، طول و عرض سر در جمعیت بندرلنگه بود که دارای طول سر کوتاه تر، عرض سر و دهان بیشتر نسبت به جمعیت گربه ماهی بندرعباس و جاسک بود. مقایسه میانگین کل نمای جانبی نشان داد که بیشترین جابجایی بین نقاط لندمارک مربوط به نوک پوزه، انتهای شکاف سرپوش آبششی، ارتفاع بدن و انتهای ناحیه دمی است.  به عبارت دیگر جمعیت گربه ماهی جاسک دارای ارتفاع بدن باریک تر و طول بدن بیشتر نسبت به گروه های دیگر بود. نتایج آنالیز تابع تشخیص DFA)) نشان داد به طور میانگین 7/94  درصد از افراد به طور صحیح در جمعیت اصلی خود قرار دارند. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که گربه ماهی بزرگ در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان در استان هرمزگان دارای تنوع فنوتیپی بالایی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
247 تا 258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094298 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!