چالش های قانونی پلیس با هنجار شکنان اخلاقی گردشگران استان مازندران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش حاضر با هدف شناخت بررسی چالش های قانونی پلیس امنیت اخلاقی در برخورد با هنجارشکنان و جرایم منافی عفت گردشگران استان مازندران صورت گرفته است.

روش

پژوهش حاضر از نظر نوع ؛ کاربردی و روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) با استفاده از تکنیک دلفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه نخبگان و کارشناسان حوزه پلیس امنیت اخلاقی استان مازندران است. در روش کیفی از نمونه گیری هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی برای اشباع نظری نمونه ها انتخاب و در روش کمی از روش نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها در روش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و در روش کمی پرسشنامه بر آمده از مطالعه کیفی است. داده ها نیز با استفاده از پارامتر های مرکزی و پراکندگی و آزمون تی یک متغیره مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

نتایج تحقیق:

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که سیاست جنایی افتراقی قانونگذار در مبارزه با جرایم منافی عفت؛ قاعده بزه پوشی است، پلیس در مبارزه با این جرایم با چالش هایی قانونی مواجه است. این چالش ها هم قبل از وقوع جرایم و در مباحث مربوط به پیشگیری و هم بعد از ارتکاب آن در مراحل مختلف دادرسی مانع از نقش فعال پلیس امنیت اخلاقی شده است. در این بین برخی از عوامل به دلیل عدم نظارت بر اماکن اقامتی و نزدیکی به شهر تهران منجر به افزایش جرایم منافی عفت در شهرهای گردشگری توسط گردشگران شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094593 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.