پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

در اخلاق پزشکی، حریم خصوصی یکی از مهم ترین ابعاد حقوق بیمار است. از آنجا که پیامدهای احترام به حریم خصوصی به عنوان یکی از ابعاد حقوق بیمار  روشن نیست، این مطالعه با هدف تبیین پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان انجام شده است.

روش کار

این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفته است. مشارکت کنندگان شامل 20 بیمار بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دولتی تهران بودند که براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انفرادی جمع آوری شد. سپس براساس تحلیل محتوای قراردادی و با استفاده از نرم افزارMAXQDA  نسخه 10 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: 

از تحلیل مصاحبه های انجام شده با بیماران 456 کد اولیه، 13 زیرطبقه و 4 طبقه استخراج شد که نشان دهنده ماهیت درک مشارکت کنندگان از پیامدهای  رعایت حریم خصوصی بیمار بستری بود. طبقات شامل صیانت و ارتقای کرامت انسانی، سازش با وضعیت موجود، توسعه سلامتی و رضایت مندی بودند.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیمار بستری را مشخص کرد. با آگاهی تیم درمان از این پیامدها، به انتظارات بیماران  احترام گذاشته می شود که به ارائه خدمات درمانی مطلوب و رضایت مندی بیمار منجر می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
441 -450
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.