تعیین کننده های توانمندی دریافت مراقبت سلامت در زنان متاهل در سنین باروری بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه

 سطح مطلوب توانمندی زنان، موجب قدرت‌بخشی به آنان برای تصمیم‌گیری مستقلانه درباره موضوعات اساسی زندگی می‌گردد. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل موثر در توانمندی‌ دریافت مراقبت‌سلامت بر اساس  تئوری‌ رفتار برنامه‌ریزی‌شده، در زنان متاهل در سنین باروری  بود.

روش کار

 در مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر، 488 نفر از زنان متاهل در سنین باروری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی جنوب تهران در سال 1398، جامعه پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری  داده‌ها، یک پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه محقق‌ساخته مبتنی‌بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و پرسشنامه استاندارد توانمندی دریافت مراقبت‌سلامت بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری از جمله میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون تحت نرم‌افزار  SPSS نسخه 24 و آنالیز مسیر با استفاده از شاخص های برازش مدل  تحت نرم افزارAmos  نسخه 22 تحلیل‌شد.

یافته ها

 میانگین سن شرکت کنندگان در پژوهش، 1/7  ± 6/33 سال بود. نگرش (001/0 p< ، 62/0 β=) نسبت به هنجار ذهنی (001/0 p< ، 18/0 β=)  از قدرت پیشگویی‌کننده بالاتری برای پیش‌بینی قصد رفتار برخوردار بود.  بر اساس نتایج تحلیل مسیر، 30 درصد از واریانس قصد رفتاری  و 03/0 حیطه تصمیم‌گیری، 02/0 حیطه تعامل و 05/0 واریانس حیطه درجه‌کنترل توسط سازه‌های مدل تبیین گردید. نتایج مطالعه نشان داد سازه نگرش و هنجارذهنی بهترین پیش‌گویی کننده قصد رفتار دریافت مراقبت‌سلامت  بودند (001/0 <p).

نتیجه گیری :

 نتایج نشان داد که بعد کنترل‌ رفتاری درک‌شده، نقشی در تببین رفتار دریافت مراقبت‌سلامت نداشت و قصد رفتاری نقش کمرنگی در تبیین رفتار دریافت مراقبت‌سلامت در زنان متاهل در سنین باروری داشت. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به سایر عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند اخذ تصمیم برای دریافت مراقبت‌سلامت در زنان متاهل سنین باروی ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2095036 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.