مروری برعوامل موثر بر قصد ترک خدمت پرستاران

پیام:
چکیده:
مقدمه

کمبود پرستار و تمایل زیاد ایشان به خروج از این حرفه، به عنوان چالش و نگرانی بسیار بزرگ در دنیا مطرح شده است که تاثیر بسیار زیادی بر نحوه ارائه خدمات درمانی و مراقبت با کیفیت خواهد داشت. عوامل و شرایط زیادی منجر به ترک خدمت پرستاران میگردد. به همین جهت این مطالعه با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد ترک خدمت پرستاران انجام گرفته است.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که با استفاده از جمعآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و پایگاه های اطلاعات Elsevier, Google Scholar, PubMed& Science Direct و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی تدوین شده است. در ابتدا 100 مقاله مرتبط با کلید واژه های قصد ترک خدمت، پرستاران، سبک رهبری و مدیریت از سالهای2004و 2018جستجو گردید و سپس تعداد52 مقاله مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

تمایل به ترک خدمت، ادراک و هنجارهای ذهنی فرد نسبت به ترک خدمت در آینده میباشد، اگرچه فرد در حال حاضر در موقعیت شغلی خود مشغول به فعالیت است. این پدیده در نظام بهداشت و سلامت منجر به کاهش کیفیت مراقبت از بیمار، افزایش طول مدت بستری بیمار در بیمارستان و هزینه های درمانی میگردد. مطالعات نشان داده است عواملی چون عدم حمایت از پرستاران در محیط کار توسط مدیران، عدم پیشرفت و ارتقای حرفهای، گسترش فرصتهای شغلی موجود در خارج از حرفه پرستاری، تعارض نقش در قصد ترک خدمت موثر است.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهمیت قصد ترک خدمت پرستاران در نظام سلامت و تاثیر نامطلوب آن بر کیفیت مراقبت و سیستم خدمات درمانی بهداشتی ضروری است، توجه بیشتری به این موضوع نموده و از راهکارهای موثری همچون حقوق مناسب، بهبود روابط بین مدیران و کارکنان، ایجاد فرصتهای پیشرفت و ارتقا شغلی، توجه به رفاه پرسنل و ارائه خدمات رفاهی قابل قبول در جهت حفظ نیروی انسانی و بهبود کیفیت مراقبت و سلامت صورت پذیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2095327 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.