تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان

پیام:
چکیده:
اهداف

اختلال نافرمانی مقابله ای، یک اختلال شایع و ناتوان کننده در کودکان است که با میزان بالایی از مشکلات توجه و مشکلات ارتباطی همراه است که ماهیت پیچیده این اختلال، بررسی و به کارگیری درمان های جدید از جمله ذهن آگاهی را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان انجام پذیرفت.

مواد و روش ها

روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای 15-11 سال شهر گرگان در سال 1396 بود که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های نشانه های مرضی کودک (CSI-4) فرم والدین و پرسشنامه عصب-روانشناختی بود. آزمودنی های گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند. داده ها بعد از اتمام جلسات با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان موثر است. همچنین درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی و خرده مقیاس های تصمیم گیری، سازماندهی و بازداری دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای موثراست.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای موثر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
709 -718
لینک کوتاه:
magiran.com/p2095467 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.