مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف

دیابت یکی از شایع ترین و پرنفوذ ترین بیماری های مزمن است که محدودیت های زیادی در فعالیت های بیمار ایجاد می کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش بیمار محور با خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 انجام گرفت.

مواد و روش ها:

این پژوهش یک مطالعه شاهد دار تصادفی بود که بر روی75 بیمار دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان قاین انجام گرفت. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد. نمونه گیری پس از کسب مجوزهای لازم و رضایت کتبی از نمونه هاانجام شدو به سه گروه 25 نفری شامل گروه کنترل،گروه آموزش فرد محور، گروه آموزش خانواده محور مبتنی برالگوی توانمند سازی تقسیم شدند.ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردکیفیت زندگیSF-36)) است. این پژوهش به روش پیش و پس آزمون انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 22 و آزمون های آماری تی زوجی و کروسکال انجام گرفت.

یافته ها:

بین ابعاد (سلامت عمومی،عملکرد جسمی،عملکرد اجتماعی،مشکل روحی،انرژی و خستگی،مشکل جسمی) و همچنین نمره کل کیفیت زندگی در تمام بیماران بین قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد (0/001=p). در نمره کل کیفیت زندگی بین سه گروه خانواده محور (0/001=p)،فرد-محور (0/001=p)،کنترل (0/001=p)، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجوددارد.

نتیجه گیری

آموزش خانواده محور نیز می تواند همانند آموزش فرد محور به طور موثری کیفیت زندگی بیماران دیابتی را بهبود بخشد از این رو بایستی برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی از اعضای خانواده بیماران به عنوان عضوی از تیم درمان استفاده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
755 -761
لینک کوتاه:
magiran.com/p2095472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.