سرمایه اجتماعی و تک فرزندی در زنان شاغل

پیام:
چکیده:
مقدمه

روند سریع کاهش باروری, ایران را در زمره ی کشورهای «با باروری زیر سطح جایگزینی» قرار داده است. باروری زیر سطح جایگزین، نمود رفتار تک فرزندی است. در سال های اخیر، برای بهبود درک رفتارهای باروری و تغییرات سطوح باروری، شبکه های اجتماعی (به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی) بیش از هر زمان در کانون توجه قرارگرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار تک فرزندی در زنان شاغل ایرانی انجام شد.

روش کار

مطالعه ی مقطعی حاضر در سال 1397 روی 600 زن شاغل در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بابل، در شمال ایران، انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، رفتار باروری و سرمایه اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS-21 با استفاده از آنالیز رگرسیون پواسون و لجستیک در سطح معنی داری 05/0 انجام گرفت.

یافته ها: 

در مطالعه ی حاضر، 45درصد زنان صاحب تک فرزند بودند و 5/54درصد قصد بارداری مجدد نداشتند. بر اساس یافته ها، ارتباط معنی داری میان تعداد بارداری و سرمایه اجتماعی مشاهده شد (039/0=P). هم چنین در زنان با سرمایه اجتماعی پایین، شانس تک فرزندی افزایش یافته بود؛ هر چند این افزایش معنی دار نبود(220/2-899/0:CI ،41/1=OR).

نتیجه گیری: 

نتایج مطالعه ی حاضر بیان گر آن بود که افزایش سرمایه اجتماعی با افزایش تعداد بارداری در ارتباط است. از این رو، در برنامه ریزی و سیاست گزاری های افزایش جمعیت، نقش سرمایه اجتماعی باید بیش تر مورد توجه قرارگیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p2095707 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.