تبدیل روستا به شهر و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛ (مورد مطالعه: بیران‏شهر)

پیام:
چکیده:

هدف از انجام پژوهش پیمایشی حاضر بررسی مساله‏ی تبدیل روستا به شهر و اثرات آن بر کیفیت زندگی ساکنان آن در شهر تازه تاسیس بیران‏شهر واقع در استان لرستان می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‏ی خانوارهای ساکن شهر بیران‏شهر می‏باشند (1655N=). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 200 خانوار برآورد گردید. نمونه‏ها با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسش‏نامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی و پایایی ابزار تحقیق، به ترتیب به روش اعتبار محتوایی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بیش‏تر از 7/0) مورد تایید قرار گرفت. در نهایت تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS انجام شد. نتایج اولویت‏بندی اثرات تبدیل شدن بخش چغلوندی سابق به شهر جدید بیران‏شهر، بر مبنای میانگین از نمره 5، نشان داد که این تبدیل بیش‏ترین اثرات را به ترتیب در زیر بخش‏های؛ 1) ارتقاء خدمات شهری (99/3)، 2) بهبود وضعیت مسکن و شهرسازی (92/3)، 3) توسعه آموزشی (91/3)، 4) جلب مشارکت اجتماعی (86/3)، 5) توسعه بهداشتی - درمانی (58/3)، 6) بهبود امکانات ارتباطی (57/3)، 7) تامین امنیت منطقه (45/3)، 8) توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار (40/3) و 9) دسترسی به اماکن ورزشی و تفریحی (25/3)، داشته است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2096335 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.