اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آسیب مغزی تروماتیک یکی از عوامل مهم مرگ و ناتوانی جسمی و روانشناختی است که میتواند بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی تاثیر بگذارد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک انجام شد.

روش کار

روش این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک مراجعه کننده به بیمارستان های شهر بیرجند در سال 1397 بودند. پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه تعداد 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه (دو بار در هفته) با روش گروه درمانی بازتوانی شناختی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش خرده مقیاس های حافظه کلامی و مدیریت استرس و مقیاس نارسایی هیجانی بودند. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه بیست و دو به روش های فیشر، خیدو، تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافته ها: 

یافته ها نشان داد که در مرحله پیش آزمون گروه های آزمایش و کنترل از نظر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی تفاوت معنی داری نداشتند (0/05<P)، اما در مرحله پس آزمون از نظر هر سه متغیر تفاوت معنی داری داشتند (0/05>P). به عبارت دیگر، گروه درمانی بازتوانی شناختی باعث افزایش حافظه کلامی (0/001< ,137/905F=p) و مدیریت استرس (0/001< ,34/883F=p) و کاهش نارسایی هیجانی  (0/001<p ,91/43F=) در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک شد.

نتیجه گیری: 

نتایج نشان دهنده اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی در بهبود حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک بود. بنابراین، درمانگران می توانند از روش گروه درمانی بازتوانی شناختی برای بهبود ویژگی های روانشناختی به ویژه افزایش حافظه کاری و مدیریت استرس و کاهش نارسایی هیجانی استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2096768 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!