تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هدف از این پژوهش مطالعه بررسی تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان می باشد.

روش پژوهش

روش این پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهشهای کاربردی قرار دارد. جامعه آماری کارکنان بیمارستان محمد رسول الله (ص) شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش  به صورت غیر احتمالی در دسترس می باشد و حجم نمونه از فرمول کوکران و برابر با 197 نفر شد. داده های پژوهش از طریق روش میدانی و پرسش نامه استاندارد برگرفته از پژوهش های خارجی که از روایی و پایایی مطلوبی(مقدار آلفای کرونباخ برابر با: 0.893) برخوردار بوده، می باشد. بعد از جمع آوری داده ها، به منظور تحلیل داده ها و اجرای مدل معادلات ساختاری، از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.

یافته ها

مطابق با نتایج تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی عملکرد مدیریت سبز به دلیل این که آماری تی 0/421 دارد و این مقدار کمتر از 1/96 می باشد، معنادار نمیباشد. هم چنین تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی خلاقیت سبز به دلیل این که آماری تی 8/063 دارد و این مقدار بیبشتر از 1/96، معنادار می باشد و تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی درگیری کارکنان سبز به دلیل اینکه آماری تی 8/063 دارد و این مقدار بیبشتر از 1/96، معنادار می باشد.

نتیجه گیری

مطابق با نتایج آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی خلاقیت سبز و  بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی درگیری کارکنان سبز و هم چنین بر رفتار شهروندی سبز تاثیر معناداری دارد. بنابراین آموزش سبز موثر می تواند به بیمارستان ها در انجام اقدامات موثر در حفظ پایداری زیست محیطی کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097502 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!