بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان نظامی

پیام:
چکیده:
مقدمه

پزشکان به عنوان رهبر و مدیر بخش های مختلف یک بیمارستان به لحاظ اخلاقی به عنوان الگوی دانشجویان و اربا برجوع هستند. بیمارستان از جمله سازما نهایی است که با توجه به ماهیت کاری اش باید به مباحث اخلاقی و تعهد حرفه ای پزشکان حساس باشد.

هدف

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران است.

مواد و رو ش ها:

 مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام پزشکان یک بیمارستان نظامی در شهر تهران بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری اخلاقی، تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی، با طیف پن جگانه لیکرت استفاده شده است. پایایی هر یک از پرسشنامه ها بر حسب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/88 ، 0/94 ، 0/82 تائید شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان و معادلات ساختاری به کمک نر مافزار SPSS نسخه Smart ،22 PLS نسخه 2 انجام شد.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد، بین سبک رهبری اخلاقی مدیران بیمارستان با حساسیت اخلاقی پزشکان با ضریب همبستگی 776/ 0 در سطح 01/ 0 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک رهبری اخلاقی مدیران با میزان تعهد حرفه ای پزشکان در بیمارستان با ضریب همبستگی 778/ 0 رابطه معناداری در سطح 01/ 0 وجود دارد. نتایج مطالعه نشان داد الگوی ساختاری پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. بر اساس یافته های پژوهش، وضعیت رهبری اخلاقی پی شبینی کننده ی میزان حساسیت اخلاقی و تعهد حرفه ای است. همچنین، رهبری اخلاقی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم به میانجی گری تعهد حرف های بر حساسیت اخلاقی پزشکان، اثرگذاری مثبت دارد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه، توصیه م یگردد در بیمارستا ن رهبری اخلاقی و جو اخلاقی حاکم باشد تا علاوه بر ایجاد بستری مناسب برای عملکرد اخلاقی پزشکان و کارکنان، زمینه ی اثرگذاری مثبت بر ارتقای میزان تعهد حرف های و حساسیت اخلاقی در بین پزشکان بیمارستان باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
296 -305
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097647 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.