نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

پیام:
چکیده:
زمینه

رفتار شهروندی به عنوان رفتاری که از ضرورت‏های رسمی سازمان فراتر می رود برای سازمان سودمند است همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان استان اردبیل انجام گرفت.

روش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در زمره پژوهش‏های توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل بود که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 132 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه هوش معنوی ، اخلاق کاری و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل گردید.

یافته ها:

 نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد که بین هوش معنوی و اخلاق کاری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 57 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی بر اساس هوش معنوی و اخلاق کاری قابل پیش بینی بود که متغیر اخلاق کاری سهم بیشتری داشت.

نتیجه ‏گیری: 

بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که هوش معنوی و اخلاق کاری از متغیرهای مهم و مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می‏باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.