رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی

پیام:
چکیده:
زمینه

طی دو دهه اخیر، گرایش فرایند مصرف کنندگان به محصولات دوستدار طبیعت و افزایش مسئولیت های اجتماعی سازمان ها باعث رشد مباحث رفتار اخلاقی در حوزه بازاریابی شده است. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی صورت گرفته است.

روش

روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی - مقطعی است. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شهر کرج بوده و نمونه ای به تعداد 150 نفر از دانشجویان انتخاب شده اند. روش نمونه گیری این مطالعه، روش نمونه گیری تصادفی می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS و SPSS می باشد.

یافته ها: 

آمار توصیفی مربوط به سازه های پژوهش نشان می دهد میانگین داده ها بین عدد 3/3 تا 6/3 در نوسان است و متغیرهای «کنترل رفتاری درک شده» و «قصد خرید اخلاقی» بیشترین میانگین را دارد. دامنه تغییرات داده ها کمتر از 4 می باشد. «جهت گیری بلندمدت» کوچکترین دامنه تغییرات را دارد و انحراف معیار آن نیز از سایر متغیرها کوچکتر است که نشان از وحدت نظر میان پاسخ دهندگان است. میانه و مد نشان می دهد بیشتر افراد، گزینه متوسط و زیاد (عدد 3 و 4) را انتخاب کرده اند.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی همچون جمع گرایی، جهت گیری بلندمدت، جهت گیری انسان و طبیعت، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و جنسیت بر قصد خرید اخلاقی تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که جهت گیری بلندمدت بر روی هنجارهای ذهنی تاثیری ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
152 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097801 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.