اثر تغییر غلظت کیتوزان و اثر تغییر pH محلول کیتوزان در خواص ساختاری نانوذرات کیتوزان ساخته شده به روش ژله ای شدن یونی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش نانوذرات کیتوزان به روش ژله ای شدن یونی تهیه شدند. به منظور بررسی اثر تغییر غلظت کیتوزان در اندازه نانوذرات کیتوزان، سه غلظت mg/ml2 و  mg/ml4 و  mg/ml10 تهیه شد. نتایج نشان داد که هر چه غلظت کیتوزان افزایش پیدا می کند، اندازه نانوذرات کیتوزان نیز افزایش می یابد. در بهترین شرایط ذراتی با میانگین اندازه 90 نانومتر حاصل شد. به منظور بررسی اثر تغییرpH محلول کیتوزان بر اندازه نانوذرات کیتوزان، اثر دو pH ،5.0 و 8.4 بر هر سه غلظت محلول کیتوزان، بررسی شد. نتایج نشان داد که هر چه pH  محلول کیتوزان افزایش می یابد، اندازه نانوذرات کیتوزان کاهش می یابد. در بهترین شرایط درpH  برابر با 8.4 ، ذراتی با میانگین اندازه 90 نانومتر برای غلظت mg/ml 2، اندازه 106 نانومتر برای غلظت mg/ml 4 و اندازه 124 نانومتر برای غلظت mg/ml 10 حاصل شد. در دو بررسی فوق، تصاویر میکروسکوپ الکترونی کلوخه ای شدن و اسفنجی بودن نانوذرات کیتوزان را نشان دادند. طیف هایFTIR  برای نمونه های موردنظر ثبت شد و تشکیل نانوذرات را با ناپدید شدن یک قله در طیف عبوری و به وجود آمدن دو قله جدید به علت برقراری اتصال یونی بین یون های فسفریک و گروه های آمینی اثبات کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.