چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب ایران و تطابق آن با دیگر نواحی زاگرس

پیام:
چکیده:

در این مطالعه به چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در رخنمون های وزگ، اشگر و گرگدان در زون ایذه واقع در حوضه ی زاگرس در جنوب غرب ایران پرداخته شده است . بر اساس بافت، آنالیز پتروگرافی و فونا 8 رخساره با 18 زیر رخساره شناسایی گردید که در بخشهای متفاوت رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی ته نشین شده ا ند. همچنین بر اساس پخش و پراکندگی فرامینیفرهای بنتیک 6 زون تجمعی شناسایی شده که شامل: زون تجمعی I به سن روپلین زون تجمعیII به سن روپلین-شاتین ، زون تجمعیIIIبه سن شاتین ، زون تجمعی IV به سن آکی تانین ، زون تجمعی V به سن آکی تانین و زون تجمعیVI به سن بوردیگالین می باشند. بر این اساس سن رخنمون وزگ روپلین-بوردیگالین، اشگرشاتین-بوردیگالین و گرگدان روپلین- شاتین تا بوردیگالین می باشد. همچنین در توالی مورد مطالعه 2 زیر خانواده از جلبک های قرمز (non-geniculate) Lithophylloideae و Melobesioideae ،یک گونه (geniculate) از زیر خانواده (Subfamily Corallinoideae و یک گونه حد واسط و تکاملی بین non-geniculate و geniculate از زیر خانواده Corallinoideae? شامل Subterraniphyllum thomasii شناسایی شده است. پالئواکولوژی سازند آسماری بر اساس اجزای اصلی سازنده رسوبات کربناته (فرامینیفرهای بنتیک، جلبکهای قرمز و مرجان ها)، در برش های مورد مطالعه از شوری نرمال تا شوری زیاد، از نظر مواد غذایی یوتروفی تا الیگوتروفی و با غالب بودن شرایط الیگوتروفی تا مزوتروفی، شرایط نوری افوتیک تا یوفوتیک و از نظر عمق، از مناطق نسبتا عمیق تا کم عمق نهشته شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
102 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098706 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.