بررسی واحدهای جریانی هیدرولیکی (HFU) ریزرخساره های مخزنی ناحیه پشته کربناته نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) و ارتباط آن با محیط رسوبی و دیاژنز

پیام:
چکیده:

دسته بندی کمی و کیفی ویژگی های سنگهای مخزن هیدروکربوری یکی از مباحث اساسی و مهم در پژوهش های زمین شناسی مخازن است. امروزه، واحد بندیهای گونه های سنگ مخزن با اعمال روابط ریاضی بر روی شاخص های تخلخل و تراوایی صورت میپذیرد. از آنجا که ویژگی های مخزنی نهشته ها در ارتباط مستقیم با شرایط ته نشینی و رسوب گذاری آنها میباشد، بنابراین تاثیر محیط رسوبگذاری و دیاژنز میبایست در این دسته بندیها مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از نتایج آنالیز مغزه از نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) در 6 چاه از یکی از میادین هیدروکربوری خلیجفارس، واحدهای جریانی هیدرولیکی با استفاده از شاخص زون جریانی و گونه های سنگی ناپیوسته بررسی و معرفی گردید. واحد شماره 4 (HFU-4)، با دارابودن ریزرخساره های گرینستونی متعلق به محیط پشته کربناته دارای بهترین کیفیت مخزنی میباشد. بررسی جایگاه محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی ریزرخساره های متعلق به واحد شماره-4، نشان میدهد ریز رخساره های ااوئید گرینستونی زیرواحد 4ب واقع در ناحیه مرکزی پشته کربناته بهترین خواص مخزنی را دارا میباشند. در این ریزرخساره ها به دلیل عملکرد دیاژنز، تخلخل های قالبی و درون دانهای طی فرآیند انحلال بهم متصل شده و با مقدار میانگین تخلخل 13 درصد و میانگین تراوایی 199میلی دارسی، بهترین واحد جریانی هیدرولیکی را تشکیل داده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
167 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098709 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.