ارزش تشخیصی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی سرم به عنوان نشانه ی حاملگی لوله ای

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

بارداری لوله ای، بیماری مرگباری است که نه تنها زندگی زن را تهدید می کند، بلکه موفقیت باروری او را نیز به کم تر از 50 درصد کاهش می دهد. بسیاری از موارد بیماران قبل رسیدن βhCG به حد قابل افتراق مراجعه می کنند و جهت تشخیص قطعی بیماری و شروع درمان، نیاز به پیگیری طولانی مدت با سطح بتا تیتراژ و سونوگرافی ترنس واژینال دارند که این مسئله باعث به تعویق افتادن تشخیص و درمان بیماری می شود. این مطالعه با هدف تعیین سطح فاکتور رشد اندوتلیوم عروق به عنوان نشانه ی سرمی جهت تشخیص حاملگی لوله ای انجام پذیرفت.

مواد و روش ها:

 جمعیت مورد مطالعه در این مطالعه توصیفی، شامل 103 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در سال 1397 بود که 50 نفر از آن ها تشخیص بارداری لوله ای در حدود هفته پنجم تا هفتم و نیم بارداری داشته اند و 53 نفر دیگر یک هم گروه دارای بارداری طبیعی با سن حاملگی همسان بودند. برای سنجش سطح VEGF از کیت (Bioassay Technology Laboratory تولید کشور چین) به روش ELISA استفاده شد.

یافته ها:

 در بررسی 103 مورد مادر باردار، دامنه سنی بیماران بین 47-21 سال با میانگین و انحراف معیار 1/6 ± 2/31 سال بود. سطح سرمی VEGF در گروه بارداری لوله ای میانه 5/233 و در گروه با بارداری طبیعی داخل رحمی 9/157 داشت که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند (0001/0>P). در نقطه برش اپتیموم pg/ml 200 میزان VEGF سرم جهت تعیین بارداری لوله ای، حساسیت 86 درصد، ویژگی 9/67 درصد، ارزش اخباری مثبت 6/99 درصد و نسبت درست نمایی مثبت و منفی به ترتیب 68/2 و 21/0 داشته است.

استنتاج

نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که سطح سرمی VEGF در افتراق حاملگی لوله ای از حاملگی طبیعی با حساسیت و ویژگی مناسبی کمک کننده می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098722 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.