رابطه عوامل اجتماعی اقتصادی با الگوی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در استان کردستان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

هدف از پژوهش حاضر، بررسی توزیع جغرافیایی میزان های مرگ و میر بیماری های قلبی و عروقی در شهرستان های استان کردستان و شناخت نقاط پرخطر می باشد.

مواد و روش ها: 

داده های این مطالعه اکولوژیک مربوط به موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی ثبت شده در سال های 1392 تا 1394 در استان کردستان بود. برای تهیه میزان های مرگ و میر استاندارد شده و عوامل موثر برآن، مدل پواسون و دوجمله ای منفی به داده ها برازش داده شد و از معیار آکائیکه برای شناسایی کارآترین مدل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزارR  انجام شد و نقشه ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS10 ترسیم گردید.

یافته ها:

 از مجموع 8596 مرگ و میر (54/41 درصد از کل مرگ و میر استان) به علت بیماری های قلبی و عروقی در طول دوره مطالعه، 6/55 درصد را مردان و 2/44 درصد را زنان تشکیل دادند. میانگین سنی مردان80/20± 1/69 سال و میانگین سنی زنان 70/19±86/71 سال به دست آمد. میزان کلی مرگ و میر، 178 در صد هزار نفر محاسبه شد. به طور کلی میزان مرگ بر اثر این بیماری در کل استان کردستان به طور یکسان پراکنده نشده در نواحی جنوبی این میزان بیشتر مشاهده می شود. مدل دو جمله ای منفی نشان داد متغیرهای میانگین سنی (001/0> P، 29/0 RR=)، نسبت جنسی (02/0 P=، 02/25 RR=)، تعداد پایگاه های اورژانس (001/0 >P، 001/0> RR) و نرخ باسوادی (001/0> P، 9/0 RR=) با میزان مرگ و میر بیماری های قلبی و عروقی ارتباط معنی داری نشان دادند.

استنتاج

نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش آگاهی افراد و همچنین امکانات خدمات اورژانس، مرگ و میر بیماری های قلبی و عروقی کاهش چشمگیری می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098726 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.