سندرم متابولیک در مردان مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

نتایج مطالعات قبلی در مورد ارتباط میان همبودی سندرم متابولیک و بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) بحث برانگیز است. این مطالعه باهدف بررسی شیوع سندرم متابولیک و ارتباط آن با بیماری های همراه و مشخصات COPD در بیماران مرد مبتلابه COPD انجام شد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1393 انجام شد.80 بیمار مرد مبتلا به COPD در محدوده سنی 87-33 سال وارد مطالعه شدند. برای همه بیماران آزمون اسپیرومتری، ویژگی های دموگرافیک، سندرم متابولیک، التهاب سیستمیک (CRP) و شاخص همبودی چارلسون(CCI) اندازه گیری و توسط روش های آماری مناسب مورد تحلیل قرار گرفت (آزمون T مستقل، آنووا و آنالیز رگرسیون).

یافته ها:

 فراوانی سندرم متابولیک در بیماران COPD 5/37درصد بود. افراد مبتلا به سندرم متابولیک نسبت به
افراد فاقد آن، مراحل COPD شدیدتر و مصرف استروئیدهای استنشاقی بیش تر و FEV1 کم تر داشتند (05/0> P). از نظر بیماری های همراه نیز دیابت و اختلالات قلبی به طور معنی داری با سندرم متابولیک مرتبط بودند (دیابت 009/0 P=، اختلالات قلبی 023/0P=). در میان اجزای سندرم متابولیک دور کمر و فشارخون و از نظر التهاب سیستمیک، CRP به طور معنی داری با انسداد جریان هوا مرتبط بودند (05/0> P).

استنتاج

این مطالعه نشان داد که شیوع سندرم متابولیک در بیماران COPD قابل توجه و نسبت به جمعیت عمومی بیش تر است. در بررسی دقیق تر مشخص شد که انسداد جریان هوا در مراحل شدیدتر COPD با سندرم متابولیک، فشارخون و دور کمر مرتبط است.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098732 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.