بررسی ارتباط وزن زمان تولد با رویش نخستین دندان شیری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وزن زمان تولد و زمان رویش نخستین دندان شیری انجام پذیرفت.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه کوهورت گذشته نگر، شیرخوارانی که برای دریافت واکسن 12 و 18 ماهگی به مراکز بهداشتی درمانی قائم شهر مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. وزن زمان تولد، قد، اندازه دور سر از کارت مراقبت کودک استخراج گردید. تغذیه شیرخوار، سن حاملگی، نوع زایمان و زمان رویش نخستین دندان شیری از مادر پرسیده شد و ارتباط بین زمان رویش دندان با سایر متغیرهای کمی با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شد. آزمون آماری رگرسیون خطی جهت تعدیل اثر متغیرهای مداخله گر مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها:

 در مجموع داده های 704 کودک مورد آنالیز قرار گرفت. میانگین وزن، قد و اندازه دور سر شرکت کنندگان به ترتیب 554 ± 3222، 75/2 ± 01/50 و23/2 ± 20/35 بود. آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین وزن (016/0 =P، 091/0 - =r)، قد (006/0 =P، 122/0 - =r) و اندازه دور سر (002/0 =P، 147/0 - =r) زمان تولد با زمان رویش نخستین دندان شیری ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. آزمون رگرسیون خطی نشان داد که پس از تعدیل متغیرهای مداخله گر تنها اندازه دور سر ارتباط معکوس و معنی داری با زمان رویش نخستین دندان شیری داشت (02/0 =P، 11/0 - =B).

استنتاج

نتایج مطالعه حاضر نشان داد پس از تعدیل متغیر های مداخله گر تنها اندازه دور سر با زمان رویش دندان ارتباط معکوس معنی دار دارد. به نظر می رسد متغیرهای دیگری از جمله فاکتورهای ژنتیکی همراه با عوامل محیطی در زمان رویش نخستین دندان تاثیرگذار است.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098733 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.