بررسی اثرات سمیت سلولی پینورسینول و لاریسی رسینول در سلول های سرطان سینه رده SKBr3

پیام:
چکیده:
اهداف

سرطان سینه شایع ترین نوع بدخیمی زنان در سراسر جهان است. از میان روش های مختلف در پیشگیری و درمان سرطان، ترکیبات طبیعی گیاهی دارای مزایای بیشتری نسبت به داروهای شیمیایی هستند و عوارض جانبی کمتری دارند. اخیرا مطالعات بسیاری در ارتباط با خواص آنتی اکسیدانی، ضدسرطانی، ضدتکثیری و ضدالتهابی لیگنان های گیاهی انجام شده است که نشان دهنده اهمیت این ترکیبات در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها است. در مطالعه حاضر اثرات سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط ترکیبات لیگنانی پینورسینول و لاریسی رسینول بر رده سلولی سرطان سینه SKBr3 بررسی شد.

مواد و روش ها:

 سلول های SKBr3 با غلظت های مختلفی از پینورسینول و لاریسی رسینول به مدت 72 ساعت تیمار شدند. سپس قابلیت حیات سلولی و تغییرات مورفولوژیکی سلول ها به ترتیب با ارزیابی MTT و میکروسکوپ نوری معکوس تعیین شدند. همچنین القای آپوپتوز به وسیله آنالیز فلوسایتومتری و با استفاده از کیت تشخیص آپوپتوز آنکسین V-FITC بررسی شد.

یافته ها:

 تیمارهای پینورسینول و لاریسی رسینول هر دو در حالت وابسته به غلظت موجب القای تغییرات مورفولوژیکی، کاهش قابلیت رشد، حیات، تکثیر سلولی و افزایش معنی دار میزان القای آپوپتوز در رده سلولی SKBr3 نسبت به سلول ها شدند.

نتیجه گیری: 

القای آپوپتوز و جلوگیری از رشد و تکثیر سلول های سرطانی از مکانیزم های مهم در درمان سرطان است. پینورسینول و لاریسی رسینول می توانند از طریق کاهش تکثیر سلولی و افزایش القای آپوپتوز در پیشگیری و درمان سرطان سینه مفید باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098744 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.