کاهش BOD و COD پساب توسط باکتری های بومی جدا شده از پساب صنایع عرق گیری گیاهی

پیام:
چکیده:

پساب حاصل از استفاده آب در مصارف خانگی، صنایع و کارخانه ها سبب عوارضی زیست محیطی می شود که با ایجاد بوی نامطبوع، محیط مناسبی برای رشد باکتری های بیماری زا فراهم می کند. در این پژوهش پس از جداسازی میکروارگانیسم های بومی پساب صنایع عرق گیری گیاهی، توانایی آن ها برای کاهش میزان اکسیژن خواهی زیستی BOD و  میزان اکسیژن خواهی شیمیایی COD پساب بررسی شد.از قسمت های مختلف پساب صنایع عرق گیری کاشان نمونه برداری شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، از محیط کشت  لیزوژنی براث، برای جداسازی باکتری ها استفاده شد. جدایه ها بر اساس ویژگی ظاهری و زیست شیمیایی تفکیک شدند. از میان 69 جدایه ها، چهار جدایه برای سنجش توانایی کاهش BOD و COD انتخاب شده و به پساب کارخانه عرق گیری افزوده شدند. کاهش BOD پس از پنج روز با استفاده از دستگاه  BODمتر و کاهشCOD به روش تیتراسیون اندازه گیری شد. جدایه ها بر اساس آزمون های زیست شیمیایی شناسایی شدند.پس از افزودن سویه های  منتخب به پساب، میزان BOD و COD ، به ترتیب به 82/71- 43/47 درصد و 79/44-50/56 درصد کاهش یافت. همچنین با افزودن کنسرسیوم سویه ها به پساب، میزان BOD و COD  به ترتیب 21/83-6/76 و 29/57-32/38 درصد کاهش یافت.طبق نتایج بدست آمده، پساب حاوی سویه های باکتریایی است که توانایی بالایی در کاهش میزان BOD وCOD  و همچنین تجزیه مواد آلی موجود در پساب دارند، به گونه ای که با استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، امکان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد. بنابراین می توان از این سویه ها برای تصفیه پساب صنایع عرق گیری گیاهی استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098746 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.